2021. október. 24. - Salamon napja van
Banner
Banner
Banner
Így változtathat adóalapján

Így változtathat adóalapján

2015. szeptember 7. 14:56

Az adóalap megállapításakor számos olyan kedvezmény, szabály és lehetőség van, mellyel - mindkét irányba - befolyásolható az adóalap mértéke. Adószakértőnk összegyűjtötte a leggyakoribb, társas vállalkozások adóalapját módosító tényezőket. 

A gazdasági vállalkozások jövedelmi és vagyonszerzésire irányuló tevékenysége révén a közkiadás hozzájáruláshoz a társasági adó törvényben meghatározott rendelkezései szerint fog eleget tenni adófizetési kötelezettségének.

 

Társasági adó alanyai:

 • Gazdasági társaság
 • Egyesülés
 • Szövetkezet
 • Állami vállalat és azok leányvállalatai
 • Ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói és szabadalmi ügyvivői iroda
 • Erdőbirtokossági társulat
 • Vízitársulat
 • Alapítvány, társadalmi szervezet, egyház
 • ERIC (európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium
 • Lakásszövetkezet
 • Önkéntes kölcsönös biztosítópénztár
 • Felsőoktatási intézmény és annak intézményei
 • Egyéni cég
 • Külföldi személy, ha Mo-n van az üzletvezetés helye, vagy vállalkozási tevékenységet végez Mo-n
 • Ingatlannal rendelkező társaság

 Nem alanyai a társasági adónak:

 • MNB Rt.
 • közszolgálati műsorszolgáltatók (Kossuth, Petőfi, Bartók, MTV1, MTV2)
 • büntetés végrehajtási intézmények
 • felszámolás alatt álló vállalatok
 • pártok
 • MTI
 • EVA adóalany

A társasági adó mértéke: az adóalap ha nem éri el az 500 M Ft-ot, akkor 10%, ha eléri, akkor a felette lévő összegre 19 %

A társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozásokra speciális adóalap meghatározás is vonatkozik, ez pedig a jövedelem (nyereség minimum) alkalmazásának feltétele. Ez alapján az adózó adózás előtti eredménye nem éri el  a jövedelem (nyereség minimum összegét) akkor két lehetséges opció közül választhat:

 1. ART 91/A §-a szerinti nyilatkozatot teszi meg, vagy
 2. a korrigált összes bevétel 2 %-át tekinti adóalapnak (a korrigált bevétel a TAO tv. által definiáltan a 6 § (8-9) szerint kell meghatározni, mely szerint a bevételt növelni kell pl. magányszemély taggal szemben fennálló kötelezettség (pl. tagi kölcsön) napi átlagos állományának adóévet megelőző utolsó napján fennálló kötelezettség többletének 50%-ával) Ezen felül még a vállalkozás bevételeit csökkentheti  a számviteli elszámolási rendszerben a közvetített szolgáltatásokkal és eladott áruk beszerzési értékével.)

Nem kell a jövedelem minimumra vonatkozó szabályokat alkalmazni

 • alapítványnak, közalapítványnak, társadalmi szervezetnek, köztestületnek, egyháznak, lakásszövetkezetnek, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak
 • felsőoktatási intézménynek, diákotthonnak
 • szociális szövetkezetnek
 • közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak

A társasági adóalap megállapítása során a vállalkozások a társaság adótörvényben meghatározott 7§ és 8§-ban meghatározott események releváns alkalmazásával adóalap korrekciókat hajtanak végre a definiáltan pontos adóalap meghatározása érdekében. Az adóalap növelő és csökkentő tételek alkalmazása révén a vállalkozások részére bizonyos típusú gazdasági ügyletek preferálását illetve szankcionálását érvényesíti a törvényalkotó, természetesen parlamenti támogatással. Vannak olyan típusú gazdasági események, melyek pozitív hatást gyakorolnak a társadalomra vagy a gazdaságra, ezért adóalap csökkentő tételként figyelembe vehetőek, és vannak, melyeknek alkalmazása révén egyfajta növelő korrekciót kell végrehajtani az adóalap számítása során.

Növelő, csökkentő tételek jellemzően:

Csökkentő jogcímek

Növelő jogcímek

Elhatárolt veszteség (2015. 01. 01-től keletkezett veszteség legfeljebb 5 adóéven belül használható fel).

 

Bevételként elszámolt céltartalék.

Ráfordításként elszámolt céltartalék.

Tao-tv. szerint értékcsökkenési leírás.

Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés.

 

Költség, ráfordítás, amely nincs összefüggésben a vállalkozás bevételszerző tevékenységével.

Kötelezettség értékének csökkenése devizaárfolyam változás miatt.

Kötelezettség értékének növekedése devizaárfolyam változás miatt.

Fejlesztési tartalék: az eredménytartaléknak az adóévben a lekötött tartalékba átvezetett és dec. 31-én ott kimutatott összege, de legfeljebb az AEE 50%-a, max. 500 millió Ft. (4 éven belül beruházásra fel kell használni)

 

Kapott osztalék, részesedés (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott).

 

Iskolarendszerű szakképzésben résztvevő adózónál tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az év első napján érvényes minimálbér 24%-a tanulószerződés esetén, 12% iskolával kötött szerződés esetén.

 

Sikeres szakmai vizsgát tett tanuló továbbfoglalkoztatása, volt munkanélküli, szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló személy foglalkoztatási ideje alatt, de max. 12 hónapon át a befizetett szociális hozzájárulási adó.

 

Bírság elengedése miatt az adóévben bevételként elszámolt, de az adóévben, vagy a megelőző években növelő tételként elszámolt összeg (kötbér, késedelmi kamat NEM!).

Jogkövetkezményből eredő bírság ráfordításként elszámolt összege.

Adóellenőrzés, önellenőrzés eredményeként megállapított nem jelentős hiba (bevétel).

Adóellenőrzés, önellenőrzés eredményeként megállapított nem jelentős hiba (költség).

Kapott jogdíj bevételként elszámolt összegének 50%-a.

 

K+F közvetlen költsége – kapott támogatás.

 

Műemlékké nyilvánított épület felújítási költsége (amennyiben az a tárgyi eszközök között van nyilvántartva).

 

Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a nekik fizetet bér, de legfeljebb a az adóév első napján érvényes minimálbér. Az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma max. 20 fő lehet.

 

Mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma előző adóévhez viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, feltéve, hogy az előző évi átl. foglalkoztatotti létszám max. 5 fő és nincs adótartozás.

Az átlagos állományi létszám előző adóévhez viszonyított csökkenése és a megelőző adóév első napján érvényes minimálbér adóévre számított összege szorzatának 20%-kal növelt összege. Nem kell figyelembe venni a csökkenést megelőző negyedik adóévben és az azt megelőző adóévben AEE csökkentéseként figyelembe vett összeget.

Térítés nélkül nyújtott adomány, eszköz, szolgáltatás értékének

- 20%-a közhasznú szervezet esetén

-       50%-a a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap és felsőoktatási intézmény esetében.

További 20% tartós adományozás esetén, de együttesen max. az AEE összegéig.

A tartós adományozásra tekintettel elszámolt többletkedvezmény, amennyiben az adózó a tartós adományozásban vállaltakat nem teljesítette.

Mikro-, kis- és középvállalkozás által korábban még üzembe nem helyezett tárgyi eszköz, ingatlan, szellemi termék bekerülési értéke, max. az AEE, max. 30 millió Ft.

Amennyiben a beruházást követő 4. adóév végéig a beruházás nem helyezik üzembe, elidegenítik, átsorolják, úgy a beruházási összeg 2x-e (kivéve jótállási időn belül visszaadott eszköz).

Kapcsolt vállalkozás AEE nagyobb, mint amennyi a szokásos piaci árral lett volna.

Kapcsolt vállalkozás AEE kisebb, mint amennyi a szokásos piaci árral lett volna.

 

A következő cikkünkben a társasági adózás rendszerében érvényesíthető adókedvezményekről lesz szó.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök.

Partneroldalak