2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Mi fán terem a nonprofit szervezet?

Mi fán terem a nonprofit szervezet?

2016. július 1. 12:33

Valamilyen nemes társadalmi célért létrehozhatunk nonprofit szervezeteket, ám bármennyire is jószándékúak vagyunk, a törvénynek és a hatóságoknak így is meg kell felelnünk. Szakértőnk most ezekre világít rá.

A nonprofit szervezetek nem keverendők össze a nonprofit gazdasági társaságokkal. Nonprofit gazdasági társaságot 2007.07.01-től lehet Magyarországon alapítani, amelyek jelenleg az új Ptk. hatálya alá tartoznak. ilyen társaságot akkor hozunk létre, ha a társadalmi szükséglet kielégítését nem profit orientált módon szeretnénk megvalósítani. A nonprofit gazdasági társaságok már elnevezésükben hordozzák azt a specifikumot, hogy üzletszerű gazdasági tevékenységet is végezhetnek, vagy végeznek, de ezt csak kiegészítő jelleggel tehetik. Ne felejtsük el, hogy a társaság a tagjainak nem generálhat jövedelmet, a nyereség a tagok között nem osztható fel.

Ezért fontos kiemelni: jelen cikk nem a nonprofit gazdasági társaságokról, hanem a nonprofit szervezetekről íródott.  Ezáltal is demonstrálandó a kettő közötti különbség.

Nonprofit szervezeteknek minősülnek:

 • az egyesületek,
 • alapítványok, közalapítványok és
 • a köztestületek.

Nonprofit szervezetek a törvényszéken történő nyilvántartásba vétellel válnak jogi személlyé. Elszámolásaik tekintetében a számviteli törvény hatálya alá tartoznak. Ahhoz, hogy egy nonprofit szervezetet közhasznú szervezetnek minősüljön, ahhoz közhasznú szervezetként kell hogy nyilvántartásba rögzítsék.

Közhasznú szervezetnek minősíthető közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a társadalom vagy az egyén szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. Maga a közhasznú tevékenység az a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetve, vagy közvetlenül kell, hogy szolgálja, mely által hozzájárul a  társadalom, vagy az egyén vagy akár mindkettő szükségleteinek kielégítéséhez. elégséges erőforrásról akkor beszélhetünk, ha

 • a szervezet utolsó 2 lezárt üzleti év vonatkozásában árbevétel tekintetében meghaladta az egymillió forintot,
 • nem volt veszteséges,
 • és a személyi jellegű ráfordításai elérik az összes ráfordítás egy negyedét.

A megfelelő társadalmi támogatottságra is szükség van a közhasznú jogállás megszerzéséhez ezek lehetnek az alábbiak:

 • a felajánlott SZJA 1%-ból a szervezet részére juttatott összegek együttesen elérik az összes bevételének 2%-át.
 • A közhasznú tevékenység működésének érdekében felmerült költségek és ráfordítások meghaladják az összes ráfordítás felét 2 év átlagában.
 • A társadalmi támogatottság meghatározó tényezője lehet az, hogy a szervezetnél a közhasznú tevékenység ellátásban tartósan 2 év átlagában legalább 10 közérdekű, önkéntes személy végez tevékenységet.

Közhasznú szervezetté minősítéshez elégséges a társadalmi támogatottság, valamint az erőforrás ellátottság feltételei közül (külön-külön) legalább 1-1 határérték elérése.

A közhasznúsági jogállás fenntartásához egy folyamatos követelmény megfelelési kontrollt végez az illetékes szerv az elhelyezett beszámoló adatai alapján, hiszen ha a feltételek 2 egymást követő üzleti évben nem teljesülnek úgy a bíróság törli a nyilvántartásból a közhasznúsági minősítést.

A közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelem a  nonprofit szervezet részéről bármikor benyújtható, ha megfelel a leírt feltételeknek.

A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez benyújtott létesítő okiratban fontos, hogy rögzítsék a  közhasznú tevékenységet milyenségét, típusát, a közfeladatokat, az alapcélt, mely az effektív tevékenységet hordozza magába. A nonprofit szervezetek közvetlen politikai tevékenységet nem folytathatnak, a pártoktól el kell, hogy határolódjanak, azoknak anyagi támogatást nem nyújthatnak.

A közhasznú szervezetek működésének különös szabályait a Ptk 38 - 41.§-ában lehet fellelni. Pl. nem lehet közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 3 évig olyan személy, aki előtte olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely

 • jogutód nélkül szűnt meg, nem egyenlítette ki köztartozásait,
 • amellyel szemben a NAV adóhiányt tárt fel, vagy adóbírságot szabott ki,
 • vagy adószámát felfüggesztette, vagy törölte.

Aki közhasznú szervezetként kíván működni, annak kettős könyvvitelt kell vezetnie. Ezen számviteli feladatokhoz nem szükséges, hogy mérlegképes legyen a könyveket vezető személy, ha a nonprofit szervezet vállalkozási tevékenységéből származó bevétele nem éri el a 10 millió Ft-ot.

A civil szervezetek számviteli nyilvántartásait úgy kell vezetni, hogy elkülönüljenek egymástól az alapcélban meghatározott közhasznú tevékenységgel kapcsolatos események az egyéb gazdasági tevékenység viszonylataitól. Ez azt jelenti, hogy a könyvekből kinyerhetőnek kell lenni azoknak az adatoknak, amelyek a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos elszámolásokat megfelelően bemutatják.

A közhasznú szervezeteknek alapvetően nem kell társasági adót fizetni. Ez csak abban az esetben igaz, ha a társasági adó tv. által meghatározott kedvezményezett bevétele nem haladja meg az összes bevétel 15%-át. Tehát nem kell társasági adót fizetni annak a közhasznú nonprofit szervezetnek, akinek az összes bevételének 15 %-át nem haladja meg a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. (A 15%-os arány csak a közhasznú minősítéssel rendelkező nonprofit szervezeteknél alkalmazható, közhasznú minősítéssel nem rendelkező nonprofit szervezetnek a 10 %-os mérték, vagy a max. 10 M Ft értékhatár a meghatározó!)

Ha  a közhasznú nonprofit szervezet ingatlanhasznosítási tevékenységet végez, akkor ez a bevétel része a vállalkozási tevékenységből származó bevételnek. Ha az adómentes mértéket meghaladja az arányosan számított adóalap, akkor a túllépési aránynak megfelelően társasági adót kell fizetni az általános szabályok szerint. A társasági adót a nonprofit szervezet adóévet követő év május 31-ig fizeti meg.

Iparűzési adó szempontjából a nonprofit szervezeteknek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, abban az esetben, ha az előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége. Amennyiben ez így van erről nyilatkoznia kell írásos formában. (Budapesten erre a 2-es mentességi kódot kell megjelölni.)

A nonprofit szervezetek az áfa törvény alapján áfa alanynak minősülhetnek, ha saját nevük alatt gazdasági tevékenységet folytatnak, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Ez alapján gazdasági tevékenységnek minősül az üzletszerűen, tartósan, vagy rendszeres jelleggel folytatott tevékenység, mely ellenérték elérésére irányul. A nonprofit szervezet tevékenységéhez kapcsolódóan áfa alóli mentességet élvezhetnek az olyan ügyletek tekintetében, amelyeket a szervezetek közszolgáltató minőségben teljesítenek, vagy eleve adómentes ügyeltnek minősül. Az áfa tv. 85. §-ának alkalmazásában közszolgáltatónak minősülnek az egyesület, a szövetség, a civil társaság, alapítvány, közalapítvány, a köztestület, az országos sportági szakszövetség alapító okiratában megjelölt tevékenységeik tekintetében. Az ilyen közszolgáltatónak minősülő nonprofit szervezetek által közszolgáltatói minőségben teljesített ügyletek, termékértékesítések, szolgáltatások jellemzően az alábbiak:

 • szociális ellátás keretében teljesített szolgáltatás nyújtás,
 • gyermek és ifjúság védelem,
 • köz- és felsőoktatás,
 • népművészeti, iparművészeti termékek kiállításának, vásárának, bemutatójának szervezése,
 • humán egészségügyi ellátás keretében teljesített szolgáltatás, stb.

Tehát, mint látjuk a nonprofit szervezetek a gazdasági élet olyan szereplői, melyek speciális céllal és az ehhez kapcsolódó speciális jogokkal felruházott intézményt testesítik meg. A működésük és szerepük lényege, hogy az állam által olyan preferált területen működjenek eredményesen, mely jellemzően a társadalom és az egyén szociális biztonságával, támogatásával kapcsolatos feladatokat hordozza magába.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök

Partneroldalak