2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Számlázni csak pontosan, szépen II.

Számlázni csak pontosan, szépen II.

2016. április 15. 15:28

Téved, aki azt hiszi, hogy egy számla kiállítása nem különösebben alapos tudást igénylő feladat. A számlakészítés nagy odafigyelést igényel, mert annak tartalma sok különböző dologtól függ. Szakértőnk ezúttal ezeket a részleteket ismerteti. 

A számlák rendelkeznek kötelező adattartalommal, azaz tartalmi elemekkel, amelyeket fel kell tüntetni minden kimenő számlán független a számla kiállítás módjától és típusától. Az Áfa törvény határozza meg azokat az adatokat, melyeket fel kell kötelezően tüntetnünk a számlán. Ezek lesznek a jogszabályból fakadó tartalmi vonatkozások. Ezen felül a számla kibocsátó saját hatáskörben még szerepeltethet egyéb információkat is természetesen úgy, hogy azok ne akadályozzák a kötelezően feltüntetendő adattartalom olvashatóságát. A számlán a kibocsátóval kapcsolatos azonosító adatokat kell szerepeltetni. Ilyen az adószáma, neve, címe. Abban az esetben, ha csoportos áfa alanyiságnak részese az ügyletet teljesítő adóalany, úgy a csoportazonosító számot is fel kell tüntetni. Nagyon fontos információ a számla kibocsátásának kelte, a számla sorszáma, mint egyedi azonosító adat. Fel kell tüntetnünk még a termék beszerzőjének, vagy a szolgáltatás igénybevevőjének azonosító adatait is: neve, címe, adószáma, (ez lehet csoportos, közösségen belüli, vagy szokásos belföldi adószám). Az adószám feltüntetésnek különösképpen ott van nagyon fontos kötelező szerepe, ahol a terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő adóalanyra áthárított adó az egymillió forintot eléri vagy meghaladja, mert ilyenkor külön adminisztrációs jelentési kötelezettség terheli az ügyletben résztvevő adóalanyokat. (lásd áfa bevallás) A számlán kötelezően feltüntetett információk ezen felül még a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó adatok részleteiben is kiteljesedik.

Termék vagy szolgáltatás

Meg kell neveznünk az értékesített terméket vagy a nyújtott szolgáltatást. Termék esetén vámtarifaszámmal, szolgáltatás esetén a KSH szolgáltatások jegyzékéből egyfajta besorolási szám (SZJ szám), ezen felül mennyisége, amely természetes mértékegységben is kifejezhető. Az Áfa törvény az adóalany választására bízza azt, hogy a számlájában a termék vámtarifaszámát, illetve a szolgáltatás SZJ számát szerepelteti-e, a kibocsátott számláján. Alapvetően az Áfa törvény alkalmazásában nem tekinthető hibásnak, hiányosnak akkor, ha azon vámtarifaszám, SZJ szám nem szerepel. Mindemellett az Áfa tv-ben hivatkozott vámtarifaszámnak, SZJ számnak a számlán való szerepeltetése mind a számla kibocsátója, mind a számla befogadója számára hasznos lehet. Különösen fontos például az Áfa tv. 6/A-6/B. sz. mellékleteiben hivatkozott vámtarifaszámnak a számlán történő szerepeltetése, mivel az ezen mellékletek szerinti, fordított adózás alá eső termékek értékesítéséről, illetve beszerzéséről vámtarifaszám szerinti bontásban kell a bevallásban adatot szolgáltatni.

Törvény a számla adattartalmára vonatkozólag további rendelkezéseket is megállapíthat, de a számla aláírását nem teheti kötelezővé. Tehát, mint látjuk, az Áfa törvény alapján nem kell a számlánkat aláírni. Vannak olyan esetek, amikor számla aláírási kötelezettségünk keletkezhet. Ilyen pl. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló 2003. évi CXXVII. törvény, valamint a számviteli törvény. Ha a számla az Áfa tv-től eltérő törvényekben meghatározott adatokat nem, vagy hibásan tartalmazza, a számla ilyen hibája, hiányossága a számlabefogadó adólevonási jogát nem befolyásolja.

Rendelkezni kell a számla kibocsátónak a teljesítés napjáról, mely eltérhet a számla kibocsátási nap keltétől, az adó alapjáról, továbbá az értékesített terméknek az adó nélküli egységáráról illetve a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységáráról, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedményről, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza. Mindenképpen fel kell tüntetnünk az alkalmazott adó mértékét, az áthárított adót (kivéve, ha annak feltüntetését az Áfa tv. kizárja). Abban az esetben, ha adómentes a szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés úgy jogszabályi hivatkozással kell erre utalást tennünk.

Speciális információk

Vannak speciális számlán feltüntetendő információk.  A „fordított adózás” kifejezést akkor használjuk, ha az adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett. Ez azt jelenti, hogy a külön felszámított áfával nem mi, hanem az igénybevevő fog elszámolni az adóhivatallal. Ilyen például az építőiparban, élő állatkereskedelemben, stb. megjelenő gazdasági ügyletek.

Ha új közlekedési eszközt szerzünk be a Közösségen belülről az Áfa tv-ben külön meghatározott, az új közlekedési eszközre vonatkozó adatok kell szerepeltetni a számlán az adómentes értékes jogosultságához.

  • A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, az Áfa tv. XIII/A. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében használatos.
  • Az „önszámlázás” kifejezést tüntetünk fel a számlán, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki.
  • A „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében tüntetendő fel. 
  • A „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, az Áfa tv. XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében kell alkalmazni.

Van olyan eset, hogy vállalkozás pénzügyi képviselőt alkalmazás, ilyenkor a pénzügyi képviselő nevét, címét és adószámát kell a számlán feltüntetni.

Deviza és valuta feltüntetése

A számlán az áthárított adót akkor is fel kell tüntetni forintban (a törvény leírt néhány kivétel figyelembe vételével), ha az ellenérték külföldi pénznemben kifejezett. Az alkalmazott árfolyam esetében az adóalap és az adó forintban történő meghatározására az áfa törvény 80.§- a és a 80/A§- a ad iránymutatást. Az alkalmazott árfolyam csak olyan árfolyam lehet, melyet pénzintézetek devizában eladási árként is jegyeznek. Ilyen lehet az MNB vagy az EKB árfolyam. Az árfolyam választására vonatkozó döntésünket az állami adóhatóságnak változás bejelentő lapon elküldjük, ezen még rendelkezünk arról is, hogy a forintosított adat megállapításához milyen időpontban érvényes árfolyamot alkalmazunk. Fő szabály: az ügylet áfa törvény szerinti teljesítési időpontjában érvényes árfolyam alkalmazása.

Az egyszerűsített adattartalmú számlát általában előleg esetén vagy olyan számla kibocsátás esetén, melyet készpénzzel vagy készpénzt helyettesítő fizetési eszközzel rendeznek szoktunk kiállítani. Jellemző még, hogy a számla adót is tartalmazó végösszege nem haladja meg a 25 ezer forintot. Az ilyen esetekben egyszerűsített adattartalmú számlákat állítunk ki, melynek fő tartalmi vonatkozásai: az adó alapja, az adót is tartalmazó végösszege, az áthárított adó mérték százalékosan. Fontos, hogy az effektív áthárított adó összege nem szerepel a számlán. Kötelező még az értékesített termék megnevezése, megjelölése, teljesítés napja, az ellenérték pénzben kifejezett összege, valamint opcionálisan a fordított adózás kifejezés is.

Gyűjtőszáma-ismeret

Előfordulhat még, hogy az adóalany gyűjtőszámla kibocsátására is sort kerítsen. Ilyenkor jellemzően az adóalany ugyanannak a szervezetnek vagy személynek több jogalapot teremtő ügylet összevonásával rendezi számla kiállítási kényszerét. Időintervallum megállapítás esetében naptári időszak vagy adóalanyra vonatkozó adó megállapítási időszak a jellemző. Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a számla kibocsátója. A számlaadási kötelezettség a teljesítés napján, de legkésőbb attól számított ésszerű időn belül teljesítendő. A gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól elkülönítetten, úgy kell feltüntetni, hogy az egyes ügyletek adóalapjai – az alkalmazott adómérték, illetőleg adómentesség szerinti csoportosításban – összesítetten szerepeljenek. A naptári hónapban, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adó megállapítási időszakának teljesítéseiről kibocsátott gyűjtőszámla kibocsátásának dátuma nem egyezik meg a gyűjtőszámlán szereplő ügyletek Áfa tv- szerinti teljesítési időpontjával. A gyűjtőszámlán az egyes ügyletek teljesítési időpontja mindig szerepeltetendő. A fentiek szerinti speciális rendelkezéseken kívül, a gyűjtőszámlára is a számlára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A következő cikkünkben folytatjuk a számlakiállítással kapcsolatos jogszabályi vonatkozások ismertetését.

 

Dr. Tóth Márk, Ph.D, egyetemi docens, kamarai tag könyvvizsgáló,igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, országos vizsgaelnök

Partneroldalak