2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
A kezességvállalásról

A kezességvállalásról

2015. szeptember 7. 13:49

Minél több garanciát, biztosítékot adunk egy pénzintézetnek hitelkérelmünk benyújtásakor, annál kedvezőbb feltételekre számíthatunk. Az egyik ilyen garancia a kezesség intézménye, melyről jogi szakértőnk összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat. 

Mit jelent az, ha valaki kezességet vállal egy személy vagy egy cég szerződésében?

A gazdasági életben és a hitelezés során fontos szerepet játszanak az egyes biztosítékok, amelyek a hitelező számára nyújtanak garanciát arra az esetre, ha az adós nem hajlandó vagy nem képes teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség a kezesség is.  

„6:416. § (1) Kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni.”

A kezesség tehát  egy olyan személyi biztosíték, amelynek eredményeként a hitelező a követelését nem csak a főkötelezettől, hanem a biztosítékot nyújtó kezestől is követelheti. A kezesség következtében, mindaddig, amíg a kezes fizetőképes, a hitelezőt nem érinti az adós esetleges fizetésképtelensége, ezt a kockázatot átveszi a kezes.

Tehát, az adós nemfizetése esetén – a hitelező felszólítására – a kezes az adós kötelezettségvállalásának haladéktalanul és maradéktalanul eleget kell tegyen.

A kezességi szerződést írásba kell foglalni.

Kezességet vállalhatunk egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség biztosítására. Fontos azonban, hogy tisztában legyünk a kezesség egyes fajtáival, annak érdekében, hogy ne egy esetleges végrehajtási eljárás során szembesüljünk azzal, hogy a hitelező a mi ingatlanunkon kívánja végrehajttatni a követelést az adósé helyett. 

Kezességvállalás üzletszerű tevékenységként kizárólag pénzügyi intézmény által folytatható, alkalmilag azonban bármely magánszemély vagy vállalkozás vállalhat kezességet.

Mi a különbség az egyszerű és a készfizető kezesség között?

A kezességnek két fő fajtáját különböztetjük meg: a készfizető kezességet és az egyszerű vagy sortartó kezességet. 

Készfizető kezességnél a kezes, a főkötelezett mulasztása esetén, a jogosult felszólítására haladéktalanul köteles a fizetést teljesíteni.

Sortartó kezesség esetén egészen addig megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés a kötelezettől és az olyan kezesektől, akik őt megelőzően és rá tekintet nélkül vállaltak kezességet, behajtható.

A törvény nem határozza meg egyértelműen azt, hogy mikor áll be a sortartó kezes fizetési kötelezettsége, de a bírói gyakorlat nem követeli meg a főkötelezettel szembeni végrehajtási vagy felszámolási eljárás végig vitelét, általában megelégszik azzal, ha megfelelően valószínűsíteni lehet azt, hogy az adós vagyona nem nyújt fedezetet a kötelezettség teljesítésére.

Mind készfizető, mind pedig sortartó kezesség esetén célszerű a szerződésben pontosan meghatározni, hogy a kezes fizetési kötelezettsége mikor áll be.

Mit jelent a kártalanító kezesség?

A kártalanító kezesség fogalmát az új Ptk. vezette be. A kezességnek ezen új típusa még jobban megerősíti a kezes helyzetét. Míg a fentebb leírt sortartó kezesség esetén elegendő, ha valószínűsíteni lehet azt, hogy az adós vagyona nem nyújt fedezetet a kötelezettség teljesítésére, és a jogosult végrehajtási eljárás megindítása nélkül is a kezes ellen fordulhat, addig a kártalanító kezesség esetén a jogosult csak akkor fordulhat a kezes ellen, ha igazolja, hogy sikertelenül vezetett végrehajtást a követelés behajtása végett az adós vagyonára.

Ha a kezes kifejezetten a követelésnek a kötelezettől be nem hajtható részéért vállalt felelősséget, a jogosult akkor követelheti a kezestől a biztosított követelés kielégítését, ha végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára, és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést (Ptk. 6: 421.§.)”.

Kártalanító kezesség esetén tehát a kezes nem pusztán kifogásként érvényesítheti a sortartás kedvezményét, hanem az adós elleni sikertelen végrehajtás előfeltétele annak, hogy a kezes fizetési kötelezettsége beálljon. A kezes számára ez esetben igazolni kell, hogy a végrehajtás lefolytatásra került és az nem volt eredményes.

Milyen esetekben szabadul a kezes a fizetési kötelezettség alól?

A kezesség a hitelező és az adós között létrejött szerződést biztosító mellékkötelezettség. A kezesség járulékos jellegéből következik tehát, hogy a kezesség mindig feltételez egy főkötelezettséget. A kezes ugyanazért a kötelezettségért köteles helytállni, mint amelynek teljesítésére az adós vállalt kötelezettséget. Ebből következik, hogy amennyiben a hitelező és az adós között megkötött szerződés érvénytelen vagy semmis, úgy a kezest sem terheli fizetési kötelezettség.

A kezes szabadul a teljesítéstől, amennyiben az adós fizetett a hitelező felé. Nem kell fizetnie a kezesnek akkor sem, ha a főkötelezettség csak meghatározott ideig áll fenn. Az idő lejártával a főkötelezettség mellett a kezes kötelezettsége is megszűnik. Ha a hitelező elengedi az adós a tartozását, akkor a kezesnek sem kell fizetnie. A kezes is élhet beszámítási joggal, ha a főkötelezettnek van beszámítható ellenkövetelése.

Ha a követelés valamely okból bírósági úton nem érvényesíthető, akkor a követelést a kezessel szemben sem lehet bírósági úton érvényesíteni.

Megváltozott anyagi helyzetünk, és a továbbiakban nem tudjuk vállalni a kezességgel járó felelősséget. Mit lehet ilyenkor tenni?

Határozott idejű kezességi szerződés esetén főszabályként a határozott idő leteltével szabadulhatunk a felelősség alól. Amennyiben időközben változás állt be anyagi helyeztünkben úgy kezdeményezhetjük a jogosultnál a kezesi szerződésünk közös megegyezéssel történő megszüntetését. Ez esetben azonban az adósnak gondoskodnia kell a hitelező (jogosult) számára elfogadható egyéb biztosíték nyújtásáról. Ennek hiányában nem számíthatunk arra, hogy a felelősség alól mentesülünk. 

Határozatlan időre vállalt kezesség esetén, ha a kezes a kezességet a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló valamennyi kötelezettségéért vállalta, a kezes három hónapos felmondási idővel megszüntetheti a kezességi szerződést.

Partneroldalak