2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
A veszélyes hulladékok kezelésének szabályai

A veszélyes hulladékok kezelésének szabályai

2015. július 31. 19:24

Gyorsan elillanhat egy vállalkozás jó hírneve, ha környezetszennyezésen, vagy egészségkárosító tevékenységen kapják, de ha ez nem elég indok a szabályok ismeretére, a súlyos büntetések elkerülése biztosan az. Jogi szakértőnk tisztázta az ezzel kapcsolatos kérdéseket.

Milyen szabályok vonatkoznak a veszélyes hulladékokra?

A hulladékok egy speciális csoportját alkotják a veszélyes hulladékok, tekintve hogy azok egyes összetevői külön-külön és együttesen is károsító hatást fejthetnek ki a környezetre, az élővilágra és az emberi egészségre.

Az EU alapelveinek megfelelően a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységeket is az áruk szabad mozgását, a vállalkozás szabadságát és a versenysemlegességet biztosító körülmények között lehet végezni. S bár a veszélyes hulladékkal kapcsolatos előírások belső piaci jogszabályok, azok átfogó közösségi kereteit és kötelezően alkalmazandó korlátait a hulladékgazdálkodásra vonatkozó EK-irányelvek határozzák meg, amelyek érvényesítését és konkrét végrehajtási módjait a tagországok saját nemzeti szabályozásukon keresztül oldják meg.

A nemzeti szabályozások bizonyos dolgokban (pl. kibocsátási határértékek, műszaki biztonsági követelmények) az irányelv előírásainál szigorúbb követelményeket is megállapíthatnak, azok azonban nem befolyásolhatják hátrányosan a közösségi verseny- és piaci feltételeket. Ez alól kivételt jelentenek a hulladék országhatárt átlépő szállításának szabályai, amelyeket az unió rendeletben állapít meg, és amelyeket a tagországoknak a rendeletben leírtaknak megfelelően, változatlan formában és tartalommal kell végrehajtaniuk.

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez mindig hatósági engedély szükséges.

A hulladék besorolását - annak veszélyességére tekintettel - a hulladék termelője, vagy ha az nem állapítható meg, akkor a birtokosa köteles elvégezni külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével.

Amennyiben a hulladék termelője szerint a hulladék nem besorolható akkor a hulladék minősítését a termelő, vagy ha az nem állapítható meg, akkor a birtokos az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől köteles kérni. A kérelmet a hulladék keletkezésének vagy kezelésének helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtani.

A hulladék veszélyességéről vagy veszélytelenségéről, valamint a hulladék kódszámáról és megnevezéséről az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség határozatot hoz.

A minősítés eredményét a Főfelügyelőség nyilvánosan közzéteszi. A hulladék minősítésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig a hulladékot veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

Milyen rendelkezések vonatkoznak a veszélyes hulladékot előállító illetve hulladékkezelési tevékenységet végző vállalkozásokra?

A jogszabály értelmében minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, a keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és mennyiségének meghatározása biztosítva legyen, és a kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartásával történjen.

A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.

A veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.  

A háztartások kivételével a veszélyes hulladék termelője köteles minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget készíteni - amelynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét. Köteles továbbá a veszélyes hulladék tárolására és kezelésére használt létesítményei és berendezései üzemeltetéséről üzemnaplót vezetni.

Engedélyhez kötött hulladékkezelési tevékenység annak a gazdálkodó szervezetnek vagy külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepének engedélyezhető, amely biztosítani tudja a kezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő hulladékkezelést; igazolni tudja a megfelelő mértékű biztosíték, pénzügyi garancia meglétét; valamint a hulladékkezelési tevékenység jellegéből adódóan szükséges körben telephellyel rendelkezik.

Az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőket a környezetvédelmi hatóság az engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

Hogyan történik a veszélyes hulladékok begyűjtése, tárolása?

A hulladék termelője a veszélyes hulladékot, közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, a környezet szennyezését kizáró edényzetben, a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben gyűjtheti, legfeljebb 1 évig.

A veszélyes hulladékot termelő csak olyan kezelőnek adhat át, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére jogosult. A tevékenységek végzése során a kis mennyiségben keletkező, továbbá a speciális gyűjtőhelyeken összegyűjtött veszélyes hulladéknak a kezelőhöz történő elszállítása biztosításának az érdekében ezen hulladékok begyűjtésére begyűjtő járat vehető igénybe. A begyűjtés feltétele a kezelővel kötött szerződés a begyűjtött veszélyes hulladékok átvételére. Begyűjtő járattal a termelőtől elszállítható bármely veszélyes hulladék, ha annak egyszeri mennyisége nem haladja meg a 2000 kg-ot.

A veszélyes hulladék tömegétől függetlenül is szállíthatók begyűjtő járattal a következő veszélyes hulladékok:

  • hulladékká vált járművek;
  • hulladékká vált elektromos, gázüzemű és elektronikus berendezések;
  • hulladékolajok;
  • elemek és akkumulátorok.

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladék gyűjtésére, illetve más forrásból származó, kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladék gyűjtésére hulladékgyűjtő udvar üzemeltethető.

Milyen szabályok vonatkoznak az újrahasznosított hulladékokat tartalmazó termékekre?

A veszélyes hulladék hasznosítása olyan kezelési tevékenység, melynek révén a kezelésnek alávetett veszélyes hulladékot alapanyaggá, illetve alapanyagból előállított termékkel egyenértékű termékké alakítják át. Hasznosításnak minősül a veszélyes hulladék környezetvédelmi szempontból biztonságosan végzett égetése során keletkezett hő felhasználása is.

A veszélyes hulladék energetikai hasznosítása elvégezhető veszélyeshulladék-égetőben, továbbá más hulladékkal vagy tüzelőanyaggal együtt más létesítményekben is olyan koncentrációarányban, amely mellett betartják a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, illetve gondoskodnak az égetési maradékanyagok kezeléséről, ártalmatlanításáról.

A hasznosítási engedély megadásánál figyelembe kell venni a kérelmező hasznosítási technológiájának értékelését a hasznosításra javasolt veszélyes hulladék összetétele függvényében,  illetve a hasznosítás során keletkező új hulladékokat, illetve a nem hasznosítható, megmaradó hulladékok mennyiségét és kezelését.

Fontos korlát, hogy a hasznosítás során keletkező, illetve a megmaradó hulladék együttes mennyisége nem lehet több, mint a kiindulási hulladék mennyisége.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak