2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Az idegen nyelvű, nemzetközi szerződések

Az idegen nyelvű, nemzetközi szerződések

2015. június 19. 21:29

A nyelvi akadályok különösen nagy kellemetlenséget okozhatnak az érzékeny jogi dokumentumok esetében, így érdemes tisztában lenni azzal, kivel lehet fordíttatni, ki állja ennek költségeit, és mi történik, ha hiba csúszott az értelmezésbe. Jogi szakértőnk az idegen nyelvű szerződésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolt. 

Milyen szabályoknak kell megfelelnie egy olyan szerződésnek, melyben a felek nem beszélik ugyanazt a nyelvet?

Abban az esetben, ha a szerződő felek nem beszélnek egy közös nyelvet sem, érdemes a felek által értett és beszélt nyelveken, vagyis több nyelven megírni a szerződést.

A magyar jogszabályok az olyan személy esetén, aki nem érti azt a nyelvet, amelyen az írásbeli nyilatkozatát tartalmazó okirat készült, az írásbeli jognyilatkozat érvényességének feltételeként szabják, hogy magából az okiratból kitűnjön, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy a nyilatkozatot tevő félnek megmagyarázta.

Kinek kell viselnie a szakfordítás költségeit többnyelvű szerződések esetén?

A fordítás költségeit általában annak a félnek kell megfizetnie, akinek érdekében áll, hogy a szerződést az általa értett nyelvre lefordítsák.

A szerződés megkötése után kiderült, hogy hiba csúszott a fordításba, emiatt pedig nézeteltérésbe keveredtek a felek. Mi ilyenkor a teendő?

Ennek elkerülése érdekében érdemes a szerződő feleknek a szerződésben kikötni, hogy az értelmezésben történő eltérés esetén, melyik nyelv az irányadó.

Hogyan szerezhetjük be a hivatalos céges dokumentumok hiteles, idegen nyelvű változatait?

A hatályos jogszabályok értelmében hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet. Ennek értelmében amennyiben céges dokumentumok hiteles fordításra van szükségünk azt az OFFI készítheti el számunkra.

Ez alól kivételt jelent a Cégkivonat hiteles fordítása, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvére történő hiteles fordítása, mert arra a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

Nemzetközi üzleti szerződések esetén hogyan lehet eldönteni, hogy mely állam szabályai vonatkoznak a felekre? 

A nemzetközi illetve határon átnyúló szerződések esetén különbséget kell tennünk a között, hogy az Európai Unió valamely tagállamához kötődő jogalannyal, vagy harmadik országbeli szerződő féllel kötünk-e szerződést.

Az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások illetve természetes személyek közötti szerződéses jogviszonyokra az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendelete vonatkozik. Eszerint a feleknek jogukban áll a szerződés megkötésekor szabadon megválasztani, hogy mely jogot kívánják alkalmazni a szerződéses viszonyukra.

Jogválasztás esetén, ha a jogviszonyra vonatkozó valamennyi egyéb lényeges tényállási elem egy másik országhoz kapcsolódik, mint amelynek jogát a felek választották, a jogválasztás nem sértheti az adott ország azon jogszabályi rendelkezéseinek alkalmazását, amelyektől megállapodás útján nem lehet eltérni.

Jogválasztás hiányában az alkalmazandó jogot az adott szerződéstípusra vonatkozó szabálynak megfelelően kell meghatározni. Ha a szerződés nem sorolható be egy meghatározott típusba, vagy ha elemei több meghatározott típusba tartoznak, akkor a szerződésre azon ország jogát kell alkalmazni, ahol a szerződés jellemző szolgáltatásának teljesítésére kötelezett fél szokásos tartózkodási helye van. Jogok és kötelezettségek összességéből álló, több meghatározott szerződéstípusba sorolható szerződés esetén a szerződés jellemző szolgáltatását súlypontjára tekintettel kell meghatározni.

Jogválasztás hiányában – ha az alkalmazandó jog nem határozható meg a fentiek alapján - a szerződésre azon ország joga az irányadó, amelyhez a legszorosabban kapcsolódik. Ezen ország meghatározásához figyelembe kell venni többek között, hogy az adott szerződés nagyon szoros kapcsolatban áll-e más szerződéssel vagy szerződésekkel.

Azokra a nemzetközi szerződésekre, amelyekre az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendeletének hatálya nem terjed ki a nemzetközi magánjogról szóló jogszabály rendelkezései vonatkoznak. A jogszabály értelmében a nemzetközi szerződésekre azt a jogot kell alkalmazni, amelyet a felek a szerződés megkötésekor, vagy később akár a szerződés egészére, akár annak csak egy részére választottak. A jogválasztásnak kifejezettnek kell lennie, vagy annak a szerződés rendelkezéseiből vagy az eset körülményeiből kellő bizonyossággal megállapíthatónak kell lennie.

A tőzsdén, versenytárgyaláson vagy árverésen kötött szerződésre annak az államnak a joga irányadó, amelynek területén a tőzsde van, illetve a versenytárgyalást vagy az árverést tartják.

A társasági szerződést annak az államnak a joga szerint kell elbírálni, amelynek területén a társaság tevékenységét kifejti. A jogi személyt alapító társasági szerződésre a jogi személy személyes jogát kell alkalmazni.

Értékpapíron alapuló kötelezettség fennállására és terjedelmére a teljesítés helyén irányadó jogot kell alkalmazni.

Egyéb szerződésekre jogválasztás hiányában azt a jogot kell irányadónak tekinteni, amelyhez a szerződés - az adott szerződéses viszony lényeges elemei szerint - leginkább kapcsolódik. A szerződés joga kiterjed a kötelmi jogviszony minden elemére, így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, továbbá a szerződést biztosító megállapodásokra, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak