2021. szeptember. 24. péntek - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Így büntetik a legrosszabb cégvezetőket

Így büntetik a legrosszabb cégvezetőket

2016. szeptember 7. 12:09

Azok, akik a hitelezők pénzével együtt állítják a földbe a cégüket, jó eséllyel számíthatnak arra, hogy évekig nem mehetnek vezetői pozíció közelébe. 

Cégalapítások során egyre többször találkozhatunk azzal, hogy az adóhatóság megtagadja a cég adószám kibocsátására vonatkozó kérését, mert a Társaság ügyvezetője vagy többségi tulajdonosa, ennek hiányában a Társaság tagja eltiltott személy.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakba: Ctv.) rendelkezik arról, hogy mit jelent és milyen esetekben alkalmazható az eltiltás, mint szankció.

A Ctv. értelmében a cégbíróság eltiltja azt a személyt,

  • akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
  • aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
  • akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

Abban az esetben, ha a cég cégjegyzékből történő törlésére kényszertörlési eljárásban kerül sor, a cégbíróság - e törvényben meghatározott kivétellel - eltiltja azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt.

Az ily módon eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője (képviselője). Az eltiltás hatálya alatt álló vezető tisztségviselőt a cégbíróság automatikus végzéssel törli mindazon cég fennálló cégjegyzék adatai közül, ahol mint vezető tisztségviselő szerepel.

A Ctv. rendelkezéseivel összhangban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szerint az adóhatóság a cégalapítás esetében megtagadja a cég adószámának megállapítását, ha az adózó vezető tisztségviselője vagy kft., illetve zrt. esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese ezek hiányában bármely tagja vagy részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tag vagy részvényes

i) olyan másik cég jelenlegi, vagy volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, vagy részvényese, amely

  • az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, feltéve, hogy vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi, vagy részvényesi jogviszony az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 360. napon, vagy azt követően bármelyik napon fennállt, vagy
  • az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül 5 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, feltéve, hogy a vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszony a felszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző 360. napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt, vagy
  • adószámát az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül jogerősen törölte, feltéve, hogy a vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszonya az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően bármelyik nap fennállt,

ii) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy

iii) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a vezető tisztségviselői pozíciótól jogerősen eltiltottnak minősül.

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását a fentiek miatt megtagadta, az a vezető tisztségviselő, vagy tag, akire tekintettel az adózó adószámát az adóhatóság megtagadta, az adószám megállapítását megtagadó határozat közlésétől számított 8 napon belül kimentési kérelmet terjeszthet elő. A határidő jogvesztő.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak