2021. szeptember. 16. csütörtök - Edit napja van
Banner
Banner
Banner
Így lehet jutalmazni a jó munkaerőt

Így lehet jutalmazni a jó munkaerőt

2015. október 9. 14:58

Mi a különbség a jutalom és a prémium között? Egyáltalán mikor díjazhatjuk vagy ösztönözhetjük alkalmazottainkat? Jogi szakértőnk a jutalmazással és annak kereteivel kapcsolatos olvasói kérdésekre válaszolt.

Milyen esetekben oszthat jutalmakat egy vállalkozás?

A jutalom a - munkáját eredményesen és hatékonyan végző - munkavállalónak, munkája utólagos értékelése alapján nyújtott juttatás (munkabér). Tekintettel arra, hogy a hatályos Munka törvénykönyve nem rendelkezik a jutalomról és a munka díjazását szolgáló hasonló további bérelemekről sem, ezért a törvény alapján tehát soha nem kötelező jutalom fizetése, és a mértékére sincs kötelező szabály. A jutalomról a munkáltató mérlegelési jogkörében dönt. A jutalom mindig járulékos jellegű, az alapbéren felüli juttatás. 

Ha az anyagi juttatás nem a törvényben előírt, kötelezően járó, hanem azt meghaladóan, a munkáltató külön döntésével megállapított juttatás, annak kifizetése elveit a munkáltató jogosult megállapítani, és a döntése jogszabálysértés vagy a mérlegelési jogkör túllépése hiányában nem sérelmezhető (BH 1997/3/157. sz. jogeset.)

A munkáltató tehát szabadon dönt, hogy fizet-e jutalmat ugyanakkor a jutalmazás esetén is köteles tiszteletben tartani az egyenlő bánásmód követelményét. Ez azt jelenti, hogy bár a munkáltató szabadon mérlegelheti, hogy mikor, kinek és mennyi jutalmat ad, DE ennek során nem vehet figyelembe a munkaviszonnyal össze nem függő körülményeket (pl.: munkavállaló nemét, vallását vagy családi állapotát). Teljesítmény alapján viszont jogszerűen differenciálhat a jutalom mértéke tekintetében.

Ez alól kivételt jelent, ha a kollektív szerződés, vagy a munkáltató és a munkavállaló megállapodása kötelezővé teszi a jutalom fizetését. Ebben az esetben bár a munkáltató egyoldalúan vállalja a kötelezettséget, azt egyoldalúan nem vonhatja vissza vagy változtathatja meg bármikor.

Milyen szabályok vonatkoznak a jutalom összegére?

Mivel a hatályos Mt. nem tartalmaz rendelkezéseket a jutalomra vonatkozóan, így annak mértékét, és összegét a munkáltató szabadon állapíthatja meg.

Mi a különbség a jutalom és a prémium között?

A prémium a munkáltató által előre meghatározott és a munkavállalóval közölt feladatok teljesítéséért jár. A munkavállaló a kitűzött feladatokat a munkaviszonya keretében teljesíti, ezért a bírói gyakorlat a prémiumot munkabérnek minősíti.

A munkáltatónak ugyanakkor diszkrecionális jogkörébe tartozik, hogy igényt tart-e a többletfeladatok teljesítésre, azaz kitűz-e prémiumot.

Amennyiben a kitűzött és munkavállalóval közölt prémiumfeladat teljesítését a munkavállaló már megkezdte, azt a munkáltató nem vonhatja vissza.

A munkavállaló a kitűzött célok teljesítését vállalhatja egyoldalú jognyilatkozatban, de akár a munkaszerződésben is megállapodhatnak a felek erről. Amennyiben a munkáltató a munkaszerződésben megállapított prémium fizetést meghatározott feladat kitűzéséhez és teljesítéséhez köti, de a feladat kitűzését elmulasztja, vagy azzal oly mértékben késlekedik, hogy annak teljesítése már nem várható el a munkavállalótól, erre, mint kizáró okra a munkáltató nem hivatkozhat, és a prémiumot köteles megfizetni.

A jutalom amint az a fentiekből kiderült szintén a munkáltató diszkrecionális jogkörében, szabad mérlegelése alapján adott pénzbeli juttatás, azonban a prémiumtól eltérően a jutalomnak nem feltétele az előre meghatározott többletteljesítmény elérése. A jutalom többnyire a munka utólagos elismeréseként vagy meghatározott alkalomból (pl. karácsony, üzleti jutalom) nyújtott juttatás, amely mivel teljes mértékben a munkáltató mérlegelésétől függ, ezért arra alanyi jogosultságot nem szerezhet a munkavállaló.

Dönthet-e úgy a munkáltató utólag egyoldalúan, hogy mégsem fizet prémiumot?

A prémium kitűzésekor a munkáltató - az általa részletesen meghatározott feladatok és az azokkal kapcsolatos feltételek teljesülése esetére - kötelezettséget vállal a prémium kifizetésére, a munkavállaló pedig alanyi jogot szerez annak követelésére. Amennyiben a munkavállaló a kitűzött feladatok teljesítését megkezdte a munkavállaló a prémiumot nem vonhatja vissza.

A prémium kifizetésének előfeltétele az, hogy a munkavállaló a kitűzött prémiumfeladatot teljesítse. Teljesítés esetén a munkavállaló alanyi jogot szerez, tehát annak megfizetése munkaügyi vita, illetőleg peres eljárás során is kikényszeríthető (LB. M törv. I. 10 355/1983. sz.).

Milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet egy alkalmazott, ha úgy gondolja, igazságtalanul osztották el a jutalmakat cégénél?

Az egyenlő bánásmód követelményét mind a jutalom, mind a prémium teljesítése során meg kell tartani. Ha a munkáltató a prémiumfeladatok értékelésénél a munkavállaló hátrányára valamely védett tulajdonsága alapján indokolatlan különbséget tesz, a munkavállalót akkor is megilleti a prémium, ha esetleg prémiumot kizáró feltétel került bizonyításra.

Ugyancsak, ha a munkáltató a jutalom kiosztásánál a munkavállalót vallása, vagy neme miatt hátrányosan megkülönbözteti, a munkavállaló jogai érvényesítése érdekében pert indíthat.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak