2021. szeptember. 24. péntek - Gellért napja van
Banner
Banner
Banner
Így nyerhet Ön is közbeszerzést

Így nyerhet Ön is közbeszerzést

2016. április 5. 14:21

Kiket zár ki a törvény a kiírásokon való indulásból? Mi alapján kell győztest választaniuk a kiíróknak? Tényleg csak a legolcsóbb nyerhet? Ezekre is választ kaphat jogi szakértőnktől.

Melyek a legfontosabb tudnivalók az új közbeszerzési törvény kapcsán?

Az új közbeszerzési szabályozás alapján 2015. november 1-jétől a minősített ajánlattevők jegyzékébe immár díjmentesen kerülhetnek a gazdasági szereplők. A jegyzékbe vétel érvényességi ideje a bejegyzést követő naptól számított 12 hónap, amely megújítható. A státusz megújítása szintén térítésmentesen kérelmezhető.

A közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékére vonatkozó rendelkezéseket.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a kizáró okok hiányának igazolására, továbbá az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására köteles elfogadni a minősített ajánlattevői jegyzékben szereplés tényét.

Ha egy személy beltag egy Bt-ben, de több más társaságban is van érdekeltsége, indulhat-e több közbeszerzésen más-más cég színeiben? Mik az összeférhetetlenség kritériumai?

Indulhat, hiszen a különböző cégek, önálló ajánlattevőknek minősülnek. Az összeférhetetlenséget a közbeszerzési törvény az alábbiak szerint szabályozza:

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, illetve az a szervezet, amelynek

  • vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
     
  • tulajdonosát,
     
  • illetve ezen személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.-ben meghatározott bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

Az a gazdasági szereplő, amely egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott.

Amely végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van.

Ezen kívül összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a:

„köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, alelnöke, a Kormány tagja, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, a Magyar Nemzeti Bank elnöke tulajdonában álló szervezet.”

Továbbá az is összeférhetetlenségi ok, ha az előbb felsorolt személyekkel egy háztartásban élő hozzátartozója a tulajdonosa a szóban forgó szervezetnek.

Milyen szabályok vonatkoznak a közzétételre és a nyilvánosságra?

Az ajánlatkérőnek kötelessége közzé tennie az előzetes tájékoztatót, a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást, a meghívásos, illetve tárgyalásos eljárást, valamint versenypárbeszédet, illetve innovációs partnerséget megindító részvételi felhívást, saját beszerzési szabályok szerint folytatott eljárást megindító felhívást, a külön jogszabály szerinti időszakos előzetes tájékoztatót és az előminősítési hirdetményt, a tervpályázati kiírást, a koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívást az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót, a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót, a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót hirdetmény útján.

Az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban kell közzétennie a közbeszerzési tervet illetve ennek esetleges módosítását,  az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos szerinti adatokat, a megkötött szerződéseket, a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét, továbbá a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.

Hogyan akadályozza meg a törvény az „egymásra ígérés” lehetőségét?

Ennek megakadályozására irányul az, hogy nem elég a legalacsonyabb ár, minőségi követelmények is szerepelnek a törvényben, illetve figyelembe veszik az adott ajánlat munkahely teremtési, az innovatív megoldások alkalmazásához kapcsolódó és gazdaságfejlesztés szempontjait is.

Az a rendelkezés is ezt védi, hogy az ajánlatokat, illetve a részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi és részvételi határidő lejártának időpontjában kezdik meg, ami után már minden további ajánlattétel érvénytelen.

Még mindig a legkisebb ár-e a meghatározó közbeszerzések esetén, a minőség rovására?

Nem, ugyanis a törvény kiköti, hogy az ajánlatkérő csak akkor választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, ha az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Továbbá az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési beruházások esetében.

 

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

Partneroldalak